Rachunkowość - BILANS

AKTYWA

PASYWA

A.  Majątek trwały

I.  Wartości niematerialne i prawne

1.   Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej

2.   Koszty prac rozwojowych

3.   Wartość firmy

4.   Inne wartości niematerialne i prawne

5.   Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

II.Rzeczowy majątek trwały

1.   Środki trwałe

·  Grunty własne

·  Budynki i budowle

·  Urządzenia techniczne i maszyny

·  Środki transportu

·  Pozostałe środki trwałe

2.   Inwestycje rozpoczęte - Zaliczki na poczet inwestycji

III.Finansowy majątek trwały

1.   Udziały i akcje

2.   Zakupione długoterminowe papiery wartościowe

3.   Udzielone pożyczki długoterminowe

4.   Inne składniki finansowego majątku trwałego

IV.Należności długoterminowe

B.  Majątek obrotowy

I.  Zapasy

1.   Materiały

·  Części zamienne

·  Odpady

·  Opakowania

·  Paliwo

2.   Półprodukty i produkty w toku

3.   Produkty gotowe

4.   Towary handlowe

5.   Zaliczki na poczet dostaw

II.Należności i roszczenia

1.   Należności z tytułu dostaw i usług

2.   Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i dotacji

3.   Należności wewnątrzzakładowe

4.   Pozostałe należności (pracowników z tytułu zaliczek)

5.   Należności dochodzone na drodze sądowej

III.Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

1.   Udziały lub akcje własne do zbycia

2.   Inne papiery wartościowe

3.   Czeki i weksle obce płatne w okresie dłuższym ni 3 m-ce

IV.Środki pieniężne

1.   Środki pieniężne w kasie

2.   Środki pieniężne w banku

3.   Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce, itp. płatne do 3 m-cy)

C.  Rozliczenia międzyokresowe

1.   Czynne rozliczenia międzyokresowe

2.   Inne rozliczenia międzyokresowe

A.  Kapitał (fundusz) własny

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy

1.   Kapitał akcyjny (SA)

2.   Kapitał udziałowy (z o.o. cash + aport)

3.   Fundusz udziałowy (spółdzielnia)

4.   Fundusz założycielski (przedsiębiorstwo państwowe)

II.Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego

III.Kapitał (fundusz) zapasowy - spółka (spółdzielnia - fundusz zasobowy, przeds państwowe - fundusz przedsiębiorstwa)

1.   Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

2.   Tworzony ustawowo

3.   Tworzony zgodnie ze statutem lub umową

4.   Z dopłat wspólników

5.   Inny

IV.Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny (przeznaczenie - rozwój, pokrycie ewentualnych strat)

V.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowy

VI.Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych

1.   Zysk

2.   Strata

VII.Wynik finansowy netto roku obrotowego

1.   Zysk

2.   Strata

3.   Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego

B.  Rezerwy

1.   Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych

2.   Pozostałe rezerwy

C.  Zobowiązania długoterminowe

1.   Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe

2.   Długoterminowe kredyty bankowe

3.   Pozostałe zobowiązania długoterminowe

D.  Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

I.  Zobowiązania krótkoterminowe

1.   Pożyczki, własne obligacje i papiery wartościowe

2.   Kredyty bankowe

3.   Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

5.   Zobowiązania wekslowe

6.   Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ZUS-u

7.   Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

8.   Zobowiązania wewnątrzzakładowe

9.   Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

II.Fundusze Specjalne

1.   Fundusz Świadczeń Socjalnych (FŚS)

2.   Inne fundusze specjalne (nagrody, premie)

E.  Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

1.   Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2.   Przychody przyszłych okresów

 

 Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Rachunkowość

190 IP banned