Rachunkowość - Rachunkowość finansowa - zadania

ZADANIA Zadanie 1.
Na początku roku kapitały całkowite stanowiły 200 000 zł, a zysk netto za rok ubiegły 15 000 zł. Kapitały obce stanowiły 60% sumy pasywów. W bieżącym roku osiągnięto zysk wynoszący 18 000 zł. Ogólny poziom cen w bieżącym roku wzrósł o 116%. Określ realną stopę zyskowności kapitałów własnych.
Obliczenia:
Realna stopa zyskowności kap. wł.= zysk realny netto/kapitał wł. x100%
Zysk realny = ( zysk roku bieżącego - zysk roku ubiegłego) ± średnioroczny wzrost cen
Zysk realny = (18.000 - 15.000)x116% = 3.000x 116% = 3.480 zł
Kapitały obce = 200.000x60% = 120.000 zł
Kapitały własne = 200.000 - 120.000 = 80.000 zł
Realna stopa zyskowności kap. wł= 3480 zł/80.000x100% = 4,35%
Odp. Realna stopa zyskowności kapitałów własnych wynosi 4,35% Zadanie 2.
Należy określić rzeczywisty wskaźnik odchylenia kosztów
produkcja koszt jednostkowy (szt.)
Wyroby r. ubiegły r. badany r. ubiegły r. badany
A (szt.) 3.000 2.700 60 61
B (szt.) 750 800 101 103
C (szt.) 4.500 5.500 30 29
Obliczenia:
Treść
Wyrób A
Wyrób B
Wyrób C

I okres
II okres
I
II
I
II
Produkcja
3.000
2.700
750
800
4.500
5.500
Koszt jednostkowy
60
61
101
103
30
29
Metoda bezpośrednia:
2.700(61-60) + 800(103-101) + 5.500(29-30)
2.700x60 + 800x101 + 5.500x20
2.700 + 1600 + (-5.500)
162.000 + 80.800 + 165.000
Zadanie 3.
W oparciu o poniższe dane dokonaj zbadania poziomu kapitału obrotowego i porównaj go z poziomem elementów i źródeł finansowania krótkoterminowego
Początek roku
Koniec roku
Majatek trwały
75.000
90.000
Majątek obrotowy
160.000
163.000
Rozliczenia międzyokres.
1.000
1.300
Aktywa
236.000
254.300
Kapitał własny
130.000
142.000
Kapitał podstawowy
20.000
20.000
Rezerwy
3.500
3.200
Zobowiązania długoterm.
8.000
8.500
Zobowiązania krótkoterm.
93.000
96.000
Rozliczenia międzyokres.
1.500
4.800
Pasywa
236.000
254.300
Zysk netto
Przychody ze sprzedaży
32.000
700.000

Rozwiązanie:
Kapitał obrotowy = kapitał stały - majątek trwały
Kapitał stały = kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoter.
Początek roku (130.000 + 3.500 + 8.000) - 75.000 = 66.500
Koniec roku (142.000 + 3.200 + 8.500) - 90.000 = 63.700
Kapitał obrotowy zmniejszył się na koniec roku o 2.800 wymaga to zwiększenia zob. krótkoterm, które były przeznaczone na finansowanie majątku obrotowego.
(zobow. krótkoterm koniec roku + rozlicz międzyokres) - (zobow. krótkoterm + rozlicz międzyokres początek roku)
(96.000 + 4.600) - (93.000 + 1.500) = 100.600 - 94.500 = 6.100
Zobowiązania krótkoterm wzrosły o 6.100
Udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego
Początek roku kap.obrot./(maj.obrot.+rozlicz.międzyokres.) x100%
66.500/(160.000+1.000)x100% = 41,3%
Koniec roku 63.700/(163.000+1.300)x100% = 38,77%
Zadłużenie zob. długoterm. i krótkoterm. (K. obcy/K własny)
(k. obcy = zob. krótko + długoterm)
Początek roku 101.000/130.000 x 100% = 77,7%
Koniec roku 104.500/142.000 x 100% = 73,6%
Rentowność sprzedaży = zysk netto/przychody ze sprzedaży = 32.000/700.000 x100% = 4,6%
Oznacza to, że każde 100 zł przychodu przyniosło zysk w wartości 4,60 zł
Stosunek kap. obrot. do kap. własnego
Początek roku 66.500/130.000 x 100% = 51,2%
Koniec roku 63.700/142.000 x 100% = 44,9%
Stosunek kap. obrotowego do przychodów ze sprzedaży
Początek roku 66.500/700.000 x 100% = 9,5%
Koniec roku 63.700/700.000 x 100% = 9,1% Zadanie 4
Określ wpływ na poziom zysków
- wielkości sprzedaży,
- ceny sprzedaży,
- jednostkowych kosztów własnych.
Wyrób
Sprzedaż
Cena zbytu
Koszt jednostkowy

I
II
I
II
I
I
A
100
80
25
20
20
15
B
300
300
30
35
25
30
C
500
600
50
60
45
50
a-sprzedaż, b-cena sprzedaży, c-koszt jednostkowy.
a0*b0
a1*b0
a1*b1
a1*c1
a1*c0
a0*c0
A
2500
2000
1600
1200
1600
2000
B
9000
9000
10500
9000
7500
7500
C
25000
30000
36000
30000
27000
22500
?
36500
41000
48100
40200
36100
32000
1. Obliczam zysk w I okresie:
ZI=a0*b0-a0*c0, ZI=36500-32000=4500
2. Obliczam zysk w II okresie:
ZII=a1*b1-a1*c1, ZII=48100-40200=7900
3. Obliczam odchylenie zysku:
ZII-ZI=7900-4500=3400
4. Obliczam wpływ sprzedaży na wielkość zmiany zysku:
Delta Za=(a1*b0-a1*c0)-(a0*b0-a0*c0)
Delta Za=(41000-36100)-(36500-32000)=400-zmiana wysokości sprzedaży spowodowała wzrost zysku o 400
5. Obliczam wpływ ceny zbytu na odchylenie zysku:
Delta Zb=(a1*b1-a1*c0)-(a1*b0-a1*c0)
DeltaZb=(48100-36100)-(41000-36100)=7100-zmiana ceny zbytu spowodowała zwiększenie zysku o 7100
6. Obliczam wpływ zmiany kosztu jednostkowego na wysokość zysku
Delta Zc=(a1*b1-a1*c1)-(a1*b1-a1*c0)
Delta Zc=(48100-40200)-(48100-36100)=-4100-zmiana kosztu jednostkowego spowodowała spadek zysku o 4100
7. Sprawdzam prawidłowość obliczeń:
400+7100-4100=3400-całkowite odchylenie zysku
Odchylenie zmiany ilości sprzedaży + odchylenie ceny sprzedaży + odchylenie kosztu jednostkowego = całkowite odchylenie zysków.
Zadanie 5
Oblicz planowaną i faktyczną wielkość zysku:
Ustal wpływ zmian określonych czynników na odchylenie zysku faktycznego od planowanego - metodą podstawień łańcuchowych. Treść
Zysk planowany (0)
Zysk faktyczny(1)
Sprzedaż (a)
1500
1650
Cena jednostkowa (b)
1850
1850
Koszt jednostkowy (c)
1500
1350
a-sprzedaż, b-cena sprzedaży, c-koszt jednostkowy.
1. Obliczam zysk w I okresie:
ZI=a0*b0-a0*c0, ZI=277500-2250000=525000
2. Obliczam zysk w II okresie:
ZII=a1*b1-a1*c1, ZII=3052500-2227500=825000
3. Obliczam odchylenie zysku:
ZII-ZI=825000-525000=300000
4. Obliczam wpływ sprzedaży na wielkość zmiany zysku:
Delta Za=(a1*b0-a1*c0)-(a0*b0-a0*c0)
Delta Za=(3422500-2475000)-(2775000-2250000)=52500-zmiana wysokości sprzedaży spowodowała wzrost zysku o 52500
5. Obliczam wpływ ceny jednostkowej na odchylenie zysku:
Delta Zb=(a1*b1-a1*c0)-(a1*b0-a1*c0)
DeltaZb=(3052500-2475000)-(3052500-2475000)=0-zmiana ceny jednostkowej spowodowała zwiększenie zysku o 0
6. Obliczam wpływ zmiany kosztu jednostkowego na wysokość zysku
Delta Zc=(a1*b1-a1*c1)-(a1*b1-a1*c0)
Delta Zc=(3052500-2227500)-(3052500-24750000)=247500 -zmiana kosztu jednostkowego spowodowała spadek zysku o 2475000
7. Sprawdzam prawidłowość obliczeń:
52500+0+247500=300000-całkowite odchylenie zysku
Odchylenie zmiany ilości sprzedaży + odchylenie ceny jednostkowej + odchylenie kosztu jednostkowego = całkowite odchylenie zysków. Zadanie 6.
Wartość majątku wynosi 120.000 zł, kapitały własne 75.000, obce 45.000, zysk przed pomniejszeniem o odsetki należne kredyto-biorcom 51.000, stopa odsetek stanowiła 20%, a podatku dochodowego 40%. Jednostka zamierza rozszerzyć działalność, co wymaga zwiększenia majątku do 160 tys. Stopa zyskowności majątku w momencie wyjściowym wynosiła 42,5% i pozostanie bez zmian. Jednostka rozważa następujące możliwości:
- uzupełnienie udziałów,
- zaciągnięcie kredytu bankowego, ale będzie się to łączyło ze wzrostem stopy oprocentowania całości zadłużenia do 25% rocznie
Rozwiązanie:
Aktywa
Pasywa

Kapitał własny
75.000

Kapitał obcy
45.000
120.000
120.000
Stopa zyskowności: 51.000/120.000 x100% = 42,5%
Odsetki 20% od 45.000 = 45.000 x 20 : 100 = 9.000
Podatek dochodowy (51.000 - 9.000) x 40% = 16.800
Zysk netto = 51.000 - (9.000 + 16.800) = 25.200
Wsk. rentowności kapitału = zysk netto/kapitał własny = 25.200/75.000 x 100% = 33,6%
Rozszerzenie działalności
Wariant I
Aktywa
Pasywa

Kapitał własny
115.000 (bo 75.000 + 40.000)

Kapitał obcy
45.000
160.000
160.000
40.000 = 160.000 - 120.000 (czyli obecny stan pasywów - poprzedni stan pasywów)
zysk = 160.000 x 12,5% = 68.000
odsetki = 9.000
podatek dochodowy = (68.000 - 9.000) x 40% = 23.600
zysk netto = 68.000 - 9.000 - 23.600 = 35.400
zyskowność kap. wł = zysk netto/kap wł x 100% = 35.400/115.000 x 100% = 30,78%
Wariant II
Aktywa
Pasywa

Kapitał własny
75.000

Kapitał obcy
85.000
160.000
160.000
Zysk = 160.000 x 12,5% = 68.000
Odsetki 85.000 x 25% = 21.250
Podatek dochodowy (68.000 - 21.250) x 40% = 18.700
Zysk netto 68.000 - 21.250 - 18.700 = 28.050
Zyskowność kap. wł. = 28.050/75.000 x 100% = 37,1%
Odp.: Wariant II korzystniejszy Zadanie 7.
Sytuację finansową spółki charakteryzują następujące wskaźniki wyznaczone w oparciu o dane bilansowe: wskaźnik cyklu należności: 24 dni; bieżącej płynności finansowej: 2; ogólnego zadłużenia: 0,3; zadłużenia długoterminowego: 0,1; wskaźnik rotacji majątku: 2,4; kapitał stały: 80.000.
Uzupełnij pozycje: maj. trwały, maj. obrotowy, zapasy, należności, środki pieniężne, aktywa ogółem, kapitał własny, zadłużenie długoterminowe, zadłużenie krótkoterminowe, pasywa ogółem.
Obliczenia:
Kap. stały = kap wł. + zadłuż krótkoterminowe
1 = x + 03; x = 0,7
kap. stały = 80.000
kap. własny stanowi 0,8 kap. całkowitego
80.000: 0,8 = 100.000; więc kap. całkowity = 100.000
stąd pasywa = 100.000 oraz aktywa wynoszą 100.000
kap. wł 100.000 x 0,7 = 70.000
zadłuż długoterm. 0,1 = zadłuż. długoterm./100.000
stąd zadłuż długoterm. = 10.000
zadłuż. krótkoter. = 30.000 - 10.000 = 20.000
wsk. rotacji majątku 2,4; stąd 2,4 = przychód ze sprzedaży/majątek
2,4 = przychód ze sprzedaży/100.000, więc sprzedaż wynosi 240.000
wsk. rotacji należności = sprzedaż/należności stąd
10 = 240.000/należności, stąd należności = 24.000
wsk. bieżącej płynności fin. = maj. obrot /zobow. krótkoterm
2 = x/ 20.000, stąd maj. obrotowy = 40.000
wsk. płynności szybki = gotówka/zobow. krótkoterm., więc
1 = x/20.000, stąd gotówka = 20.000
zapasy = całość maj. obrot. - (należności - gotówka) = 40.000 - (24.000 - 20.000), więc zapasy = 4.000 Zadanie 8.
Utrzymanie hotelu wynosi 10.000 zł, a koszt utrzymania jednego miejsca hotelowego 30 zł. Cena miejsca 50 zł. Przy jakiej ilości miejsc sprzedanych miejsc sprzedanych hotel osiągnie zysk w kwocie 800 zł i przy jakiej ilości sprzedanych miejsc można obniżyć cenę do 45 zł, by zachować założony poziom zysku.
Rozwiązanie:
(koszt stały + zakładany zysk)/ (cena - koszt zmienny jednostkowy) = (10.000 + 800)/(50 - 30) = 10.800/20 = 540
Hotel musiałby sprzedać 540 miejsc, aby osiągnąć zysk 800 zł.
Zysk = wielkość produkcji x cena - (koszt stały + wielkość produkcji x koszt zmienny jednostkowy)
800 = x · 45 - (10.000 + x · 30)
800 = 45x - (10.000 + 30x)
800 = 45x - 10.000 - 30x)
800 = 15x - 10.000
800 + 10.000 = 15x/:15
x = 720
Aby można było obniżyć cenę miejsca do 45 zł i zachować założony poziom zysku (800 zł) należałoby sprzedać 720 miejsc hotelowych. Zadanie 9. (chyba źle)
Ustalić wpływ określonych czynników na kwotę odchylenia zysku
Treść
I okres
II okres
Obroty
800.000
860.000
Koszty handlowe
60.000
72.000
Marża handlowa
100.000
110.000
Rozwiązanie:
Zysk = marża - koszty
I okres 100.000 - 60.000 = 40.000
II okres 110.000 = 72.000 = 38.000
Wskaźnik udziału kosztów = obrót x (stopa marży - udział kosztów)/100%
Stopa marży = marża handlowa/obroty
I okres 60.000/800.000 x 100% = 12,5%
II okres 72.000/860.000 x 100% = 12,79%
Udział kosztów w obrocie = koszty handlowe/obroty
I okres 60.000/800.000 x100% = 7,5%
II okres 72.000/860.000 x 100% = 8,37%
O ile zwiększyłby się zysk, gdyby zwiększyły się obroty
I Zysk = 80.000(12,5 - 7,5)/100% = 800.000x5%/100% = 40.000
II zysk = 860.000(12,5 - 7,5)/100% = 860.000x5%/100% = 43.000
Zysk wzrósłby do 43.000
43.000 - 40.000 = 3000 - tyle wynosi zysk możliwy do osiągnięcia Zadanie 10.
W oparciu o poniższe dane określ wynik finansowy przy zastosowaniu częściowego rachunku kosztów
Okresy
I
II
III
IV
Produkcja
100
120
100
80
Sprzedaż
90
100
100
110
Zapas pocz.
-
10
30
30
Zapas końc.
10
30
30
-
Cena sprzedaży 40 zł
Jednostkowy koszt zmienny 20 zł
Koszty wydziałowe stałe 480 zł
Koszty sprzedaży 240 zł
Koszty ogólne zarządu 300 zł
Obliczenia:
I
II
III
IV
Przychody ze sprzed.
(sprzedaż x cena sprzed.)
90x40=3600
4000
4000
4400
Zmienne koszty wytworzenia (produkcja x j.k.z.)
100x20=2000
2400
200
1600
Zapas początkowy (zapasy początk. x j.k.z)
-
10x20=200
600
600
Zapas końcowy (zapas końcowy x j.k.z.)
200
600
600
-
Zmienny koszt wytworze.sprzed.wyrob. (sprzedaż x j.k.z.)
90x20=1800
2000
2000
2200
Marża brutto (przych ze sprzed. - zmienne koszty wytworz. sprzed. prod)
1800
2000
2000
2200
Koszty wydziałowe
480
480
480
480
Koszty sprzedaży
240
240
240
240
Koszty zarządu
300
300
300
300
Koszt sprzedanych wyrobów (zmienny koszt wytworz. wyr + koszty wydziałowe +koszty sprzedaży + koszty zarządu)
1880+480+240+300= 2820
3020
3020
3220
Wynik finansowy (przychód ze sprzed - koszty)
3600-2820 =780
980
980
1180
Zadanie 11.
Ustal wpływ zatrudnienia i wydajności pracy na wielkość produkcji, wykorzystując metodę kolejnych podstawień oraz metodę różnicowania.
Okresy
I
II
Produkcja szt.
225.000.000
235.800.000
Zatrudnienie
45
47
Wydajność pracy
5.000.000
5.400.000
Rozwiązanie:
Metoda różnicowania
I okres 45x5.000.000 = 225.000.000
II okres 47x5.400.000 = 253.800.000
Odchylenie bezwzględne 253.800.000 - 225.000.000 = 28.800.000
Dynamika produkcji 253.800.000/225.000.000=113%
Odchylenie względne 253.800.000 - 225.000.000x113%= 450.000
Zzatr = (47-45)x5.000.000 = 10.000.000
Zwyd.pracy = (5.400.000 - 5.000.000)x47 = 18.800.000
Sprawdzenie 10.000.000 + 18.800.000 = 28.800.000 Zadanie 12.
Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wytwarzającego wyrób B wynosi 60.000 szt. Planowana cena 18 zł, z jednostkowy koszt zmienny 10 zł. Koszty stałe uzależnione są od poziomu wykorzystania zdolności produkcji i wynoszą:
przy prod. do 30.000 szt. - 200.000 zł
przy prod. powyżej 30.000 szt. do 48.000 szt- 250.000 zł
przy prod. powyżej 48.000 szt. - 350.000 zł.
Określ próg rentowności dla każdego przedziału. Dokonaj wyboru optymalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnej przyjmując za kryterium max zysku.
Obliczenia:
I
II
III
BEP (koszty stałe/planowana cena - koszt zmienny)
200.000/18-10 = 25.000 szt.
250.000/18-10=31.250 szt.
350./18-10=43.750 szt.
j.k.s. = koszty stałe/ilość sztuk
200.000/30.000=6,7
250.000/48.000 =5,2
350.000/48.000=7,3
j.k.c = j.k.z. + j.k.s
10+6,7=16,7
10+5,2=15,2
10+7,3=17,3
Zysk/szt. = cena - j.k.c.
18-16,7=1,3
18-15,2=2,8
18-17,3=0,7
Odp.: Przyjmując za kryterium max zysku optymalny poziom produkcji mieści się w przedziale 30.000-48.000 sztuk, zysk na 1 szt. wynosi 2,8 zł. Zadanie 13.
Dokonaj oceny rzeczywistego wzrostu zysku
Treść
I
II
III
Zysk w cenach bieżących
500
620
900
Wskaźnik dynamiki (rok 1 przyjmuje się za 100%)Indeks wzrostu
-
1,4
1,35
Zysk wg cen III roku
945
810
900
Obliczenia:
I okres 500 x 1,4 x 1,35 = 945
II okres 620 x 1,35 = 837
Odpowiedź znajduje się w ostatnim wersie tabeli!!!!!
Zadanie 14.
Zysk w 3 ostatnich latach wg cen bieżących wynosił: 240.000, 330.000, 345.000. Przeciętny wzrost cen w II roku wynosił 28%, a w III - 18% w stosunku do poprzedniego roku. Sformułuj opinię dotyczącą rozwoju firmy wyrażając zysk w cenach III roku, oraz w cenach I roku. Na podstawie tych danych określ w jakim stopniu zmiany w ilości produkcji, zmiany w zużyciu jednostki materiału i cenie spowodowały przekroczenie zakładowych kosztów zużycia materiałowego. Wykorzystaj metodę różnicowania oraz metodę funkcyjną. Zużycie materiałów w kg/szt 2 faktyczne, zakładane 1,9. Cena jednego kg materiału - faktyczna 105, zakładana 108. Produkcja w sztukach 1000 i zakładana 1100.
Rozwiązanie:
I
II
III
Zysk w cenach bieżących
240.000
330.000
345.000
Indeks wzrostu
-
28%
18%

100%
1,28%
1,18%
Zysk wg cen III roku
240.000x1,28x1,18= 362.496
330.000x1,18 = 389.400
345.000
Zysk wg cen I roku = brak rozwiązania!!!!!!! Zakładana
Faktyczna
Zużycie materiałów
1,9 (ao)
2 (a1)
Cena jednego kg
108 (bo)
105 (b1)
Produkcja
1100 (co)
1000 (c1)
Koszty zakładane = 1.100x1,9x108 = 225.720 (Zo)
Koszty faktyczne 1000x2x105 = 210.000 (Z1)
Odchylenie całkowite kosztów = k. fak - k. zakł = 210.000-225.720 = -15.720
c.d.n.
c.d.n. Zadania 14
Odchylenie cząstkowe - metoda różnicowania
?Za = (a1 - ao)boco = (2-1,9)x108x1100 = 11.880
?Zb = (b1 - bo)a1co = (105-108)x2x1100= - 6.600
?Zc = (c1 - co)a1bo = (1000-1100)x2x105 = - 21.000
?Z = 11.8800 - 6.600 - 21.000 = 15.720
Metoda funkcyjna (wzory na osobnej ściądze)
A = (2 - 19)/1,9 = 0,053; B = (105-108)/108 = -0,028
C = (1000-1100)/1100 = -0,091
?Za=225.720x0,053(1+
?Za= 11963,16(1-0,059 + 0,00085)
?Za = 11963,16x0,942 = 11.269,3
?Zb=225.720x(-0,028)(1+
?Zb = -6320,16(1 - 0,019 - 0,0016)
?Zb = -6320,16x0,9794 = - 6190
?Zc=225.720x(-0,091)(1+
?Zc = -20540,52(1 - 0,0125 - 0,0005)
?Zc = -20540,52x0,987 = - 20273,50
?Z = ?Za + ?Zb + ?Zc = 11269,3 - 6190 - 20273,50 = - 15194,2
Uwaga: met. funkcyjna powinna być równa met. różnicowania Zadanie 15.
Dokonaj analizy przyczynowej zmian wielkości sprzedaży w powiązaniu z oceną efektywności i gospodarowania czynnikami produkcji. Przeciętna wartość majątku = 53.500, a w okresie badanym 59.700, średnio roczne zatrudnienie: 650 i 680, wydajność jednego zatrudnionego: 131,7 i 184,4.
Obliczenia:
Wartość produkcji w I okresie: 650 x 131,7 = 85.605
Wartość produkcji w II okresie: 680 x 184,4 = 125.392
Wartość produkcji/wartość majątku
I okres 85.605/53.500 = 1,6
II okres 125.392/59.700 = 2,1
Zmiana wielkości sprzedaży
w I okresie 53.500 x 1,6 = 85.600
w II okresie 59.700 x 2,1 = 125.370 Zadanie 16.
Jednostka wytwarza wyrób A mamy następujące dane:
koszty stałe: 60.000; jednostkowa cena sprzedaży: 20 zł; jednostkowy koszt zmienny: 10 zł; wielkość sprzedaży: 8.000.
udziel odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaki jest próg rentowności?
2. Jaką ilość należałoby sprzedać, aby przy danej cenie osiągnąć na sprzedaży zysk równy 30.000 zł?
3. Jaki zysk osiągnęłoby przedsiębiorstwo, gdyby można było zredukować o 10% poziom kosztów zmiennych oraz zmniejszyć o 10 tys. zł koszty stałe przy niezmienionej sprzedaży?
4. Jak należałoby zmienić jednostkową cenę sprzedaży, aby zachować niezmienioną wielkość sprzedaży - 8000 szt., uzyskać zysk na sprzedaży = 30.000 zł?
Obliczenia:
Ad. 1.
Próg rentowności = Ks/(Cj) - Kjkz ; Ks - koszty stałe,
Cj - jednostkowa cena sprzed., Kjkz - jednostkowy koszt zmienny
60.000/(20-10) = 60.000/10 = 6.000 szt.
Ks - muszą się rozłożyć na 6.000 szt,
Faktyczna produkcja = 8.000 jest wyższa od progu rentowności
Ad.2.
Qzap.zysk = (Ks +zakładany zysk)/(Cj-Kj.Z) =(60.000+30.000)/(20-10) = 9.000 szt.
Ad.3.
Z = P xc - (Ks +PxKz) ; Z - zysk; P - ilość sprzedanych wyrobów; c - jednostkowa cena sprzedaży; Ks - koszty stałe, Kz - koszty zmienne
Kz = 10 - 10% = 9
Ks = 60.000 - 10.000 = 50.000
Wielkość sprzedaży = 8.000 szt.
Z = 8.000x20 - (50.000 + 8.000x9) = 160.000 - 120.000 = 40.000
Ad.4.
30.000 = 80.000xX - (60.000 + 8.000x10)
30.000 = 8.000xX - 140.000
170.000 = 8.000X/8.000
X = 21,25
Sprawdzenie: Z=8.000x21,25-140.000 =170.000-140.000= 30.000 Zadanie 17.
Na podstawie poniższych danych dokonaj oceny efektywności wykorzystania majątku trwałego oraz wpływ zatrudnienia, technicznego uzbrojenia pracy, produktywności majątku trwałego i rentowności sprzedaży na odchylenie kwoty zysku.
Treść
R. ub
R. bad.
D-ika
Produkcja sprzedana
469.700.000
563.600.000
120%
Zysk netto
63.500.000
79.400.000
125%
Wartość maj. trw.
115.200.000
153.200.000
133%
Średnie zatrudnienie
215 osób
247
115%
Zati < Mi < Si < Zni - intensywny charakter rozwoju
Zati - dynamika zatrudnienia; Mi - dynamika majątku;
Si - dynamika sprzedaży; Zni - dynamika zysku netto.
W naszym przypadku: 115% < 133% > 120% < 125%, a więc nierówność jest niespełniona.
Techniczne uzbrojenie pracy =Mi/Zat < Si/M Układ nierówności wykorzystuje następujące wskaźniki jakościowe
Treść
R. ub
R. bad.
D-ika
Techniczne uzbrojenie pracy (mln/osob)
0,536
0,62
115,7%
Produktywność majątku trwałego (zł/zł)
4,08
3,68
90,2%
Wydajność pracy (mln/osob)
2,18
2,28
104,6%
Rentowność majątku (zł/zł)
0,55
0,52
94,5%
Rentowność sprzedaży (w%)
13,5
14,1
104,4%
Zysk przypadający na 1 zatrudnionego (mln/osob)
0,29
0,32
110,3%
W naszym przypadku 115,7 > 90,2 < 104,6 > 94,5 < 104,4 <110,3
1) Odchylenie zysku netto
79.400.000 - 63.500.000 = 15.900.000
zysk = dynamika zatrudn x tech. uzbr. Pracy x produktywność majątku x rentopwność sprzedazy = M x S x Z = Z; Z = Z
2) Odchylenie zysku ze względu na zmianę zatrudnienia
?Zzat = (247-215)x0,536x4,08x0,135 = 9.400.000
3) Odchylenie zysku ze względu na tech uzb. pracy
?Ztp = 247 x (0,62 - 0,536)x 4,08x0,135 = 11.400.000
4) Ze względu na produktywność majątku
?Zpm = 247 x0,62x(3,68-4,08)x0,135 = 8.300.000
5) Zmianę rentowności sprzedaży
?Zzrs = 247x0,62x3,68x(0,141-0,135) = 3.400.000
6) Odchylenie całkowite to suma tych odchyleń = 15.900.000Zadanie 18.
Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w dwóch kolejnych latach osiągnęło następujące wyniki sprzedaży:
Treść
R. ub
R. bad.
D-ika
Przychód ze sprzedaży
661.9000
766.500
115,8
Koszty działalności
621.000
733.000
118
Wynik na sprzedaży
40.900
33.500
74,6
W roku badanym wskaźnik cen energii wynosił 9,8%. Wskaźnik wzrostu kosztów produkcji energii 18,2%. Dokonaj oceny porównawczej wyniku na sprzedaży.
Rozwiązanie:
Wynik na sprzedaży po urealnieniu wielkości
Treść
R. ub
R. bad.
Przychód ze sprzedaży
661.9000
766.500/1.098 = 698.087
Koszty działalności
621.000
733.000/1,182 = 620.136
Wynik na sprzedaży
40.900
698.087 - 620.136 = 77.951
Zadanie 19. (zadania z wykładu)
Dane są: wsk. rotacji: 10, wskaźnik ogólnej płynności finans: 2,2, wsk. szybki płynności finansowej: 0,4, wsk. zadłużenia długoterm: 0,2, wsk. ogólnego zadłużenia: 0,4, wsk. rotacji majątku: 3,0, kapitał stały: 200.000.
Ustal: majątek trw., obrotowy, zapasy, należności, środki pieniężne, aktywa ogółem, kap. własny, zadłużenie długoterm. i krótkoterm, pasywa ogółem.
Obliczenia:
Kapitał stały = 0,8 kapitału całkowitego
Kap. całkow. = kap stały/0,8; więc 200.000/0,8 = 250.000 stąd wynika, że pasywa ogółem wynoszą 250.000 oraz aktywa ogółem wynoszą 250.000
Zadłużenie ogółem: 0,4 = zobow/aktywa, stąd
zobow. ogółem = 0,4 x 200.000 = 100.000, ponieważ wska zadłużenia krótkoterm Wynosi 0,2 a zobow. ogółem 0,4, to zobow. długoterm również 0,2. Stąd zadłużenie krótkoterm wynosi 50.000 i długoterm 50.000.
Kap. wł. = pasywa - zobow. długoterm i krótkoter = 250.000 - 50.000 - 50.000 = 150.000
Wsk. rotacji majątku = przychody ze sprzedazy/ aktywa
3,0 = x/250.000, stąd sprzedaż = 3 • 250.00 = 750.000
wsk. rotacji należności = sprzedaż/należności;
stąd 10,0=750.000/x, więc należności = 750.000/10 = 75.000
Wsk. ogólnej płynności = maj. obrot/zobow. krótkoter,
stąd 2,2 = x/50.000, więc maj. obrot = 55.000 · 2,2 = 110.000
wsk szybki = gotówka/zobow krótkoterm, stąd 0,4 = x/50.000, więc środki pieniężne = 0,4 · 50.000 = 20.000
zapasy = całkoowity maj. obrot - należności - gotówka, więc zapasy = 110.000 - 75.000 - 20.000 = 15.000
maj. trwały = aktywa - maj. obrot, więc maj. trwały = 250.000 - 110.000 = 130.000 Zadanie 20.
Oblicz wskaźnik odchylenia kosztów mając dane: koszty w pierwszym okresie: 320.000, przychody ze sprzedaży w I okresie: 380.000, koszty w II okresie: 360.000, przychody ze sprzedaży II okres: 450.000
Obliczenia: (metoda pośrednia)
I okres 320.000/380.000 x100%= 0,84 x 100% = 84%
II okres 306.000/450.000 x 10% = 0,80 x 100% = 80%
Odchylenie kosztów = (80% - 84%)/84% = -4.78 - nastąpiła obniżka kosztów Zadanie 21.
Na podstawie poniższych danych oblicz wskaźnik odchylenia kosztów metodą bezpośrednią: Treść
Wyrób a
Wyrób b
Wyrób c

I
II
I
II
I
II
Liczba wytworzonych wyrobów
2500
3000
1500
1300
400
500
Jednostkowy koszt własny
75
79
62
68
120
125
Obliczenia: =
= 6,09% - nastąpiła zwyżka kosztów Zadanie 22.
Oblicz wskaźnik odchylenia kosztów mając dane:
Treść
I okres
II okres
Usługi
A
400
340

B
500
525

C
800
880
Koszty bezpośrednie
A
30.000
27.000

B
40.000
41.000

C
70.000
75.600
Koszty robocizny
A
40.000
36.000

B
50.000
54.000

C
60.000
66.600
Koszty wydziałowe
90.000
93.000
Koszty ogolnozakładowe
70.000
70.000
Działalność wyrażona w mierniku porównywalnym
104%
Rozwiązanie:
Odchylenie względne poszczególnych kosztów dla poszczególnych usług
Koszty materiałowe dla A
340/400 x 100% = 85%
27.000 - 30.000 x 85% = 27.000-25.500 = 1.500 zwyżka kosztów
Koszty materiałowe dla B
525/500 x 100% = 105%
41.000 - 40.000x 105%=41.000-42.000 = - 1.000 obniżka kosztów
dla C 880/800 x 100% = 110%
75.600 - 70.000x110% = 75.600 - 77.000 = - 1400
odchylenie względne kosztów materiałowych
1500-1000-1400= -900 obniżka kosztów materiał (bezpośrednich)
odchylenie względne kosztów robocizny
dla A 36./000 - 40.000 x 85% = 2000 zwyżka kosztów
dla B 54.000 - 50.000 x 105% = 1.500 zwyżka kosztów
dla C 66.600 - 60.000 x 110% = 66.000 - 66.000 = 600 wzrost
odchylenie dla kosztów robocizny
2000 + 1500 + 600 = 4.100 wzrost kosztów robocizny
koszty wydziałowe
dla a 93.000 - 90.000 x 104% (miernik porównywalny) = -600
koszty ogólnozakładowe 70.000- 70.000x104% = 70.000 - 72.000 = -2.800
suma odchyleń dla wszystkich kosztów
-900 + 4.100 - 600 - 2.800 = - 200 koszty zmalały
wskaźnik odchyleń kosztów -200/suma kosztów II okres =
= -200/(463.200 + 200) = -0,04%
Zadanie 23.
Produkcja wyrobu prowadzona jest w dwóch wydziałach: I mechaniczny - wyrób A; II - ręczny - wyrób B. techniczny koszt wytworzenia kształtuje się następująco:
Treść
Koszt jednostki wyrobu

Wydział I
Wydział II
Materiały bezpośrednie
240
240
Płace bezpośrednie
80
320
Koszty wydziałowe
280
40
Wytworzono 5.000 szt. wyrobu A i 5.000 B. poniesiono koszty zarządu w wysokości 600.000 zł, koszty te są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich. Cena sprzedaży A=650, B=690 zł. Ustal wyniki osiągnięte na poszczególnych wyrobach.
Obliczenia:
Rolziczenie kosztów zarządu do płac
Wydz.I+ Wydz.II= 5000 x80 + 5000 x 320 = 400.000 +1.600.000 = 2.000.000
Wsk. narzutu kosztów o charakterze ogólnym = 600.000/2.000.000 x 100% = 30%
Koszt jednostkowy wydz I = 240 + 80 + 24 + 80(bo 80x30%) =624
j.w. dla wydz II = 240 + 320 + 40 + 96(bo 320x30%) = 696
dla wydz I 5.000 x 650 - 5.000 x 624 = 130.000
dla wydz II 5.000x690 - 5000x696 = -30.000
130.000 - 30.000 = 100.000 - produkcja jest nierentowna można wnioskować, że dokonano wyboru złego klucza podziałowego.
Założenie: klucz podziałowy› koszt przerobu = 360 =(?płac + koszt wydziałowy)
Koszt przerobu A 5000(80+280)=1.800.000
B 5.000 (320+40) = 1.800.000
1.800.000 + 1.800.000 = 3.600.000
wsk. narzutu kosztów o charakterze ogólnym = 600.000x100%/3.600.000 = 16,66%
koszt jednostkowy A=240+280+80+(360x16,66%)=659,98 ?660?
koszt jednostkowy B = 240+320+40+(360x16,66%) = 660?
Wynik na sprzedaży
A=(5000x650) - (5000x660) = 50.000
B =(5000x690) - (5000x660) = 150.000 A - nierentowny
Ostateczny wynik na sprzedaży: -50.000 + 150.000 = 100.000
Założenie: klucz podziałowy koszty materiałowe
A: 5000x240 = 1.200.000
B: 5.000x240 = 1.200.000
Suma = 2.400.000
Wskaźnik narzutu kosztów: (600.000x100)/2.400.000 = 25%
Koszt jednostkowy A = 240+(240x25%) +80+280 = 660
B 240 +(240x25%) + 320 + 40 = 660
Wynik na sprzedaży: A (5000x650) - (5000x660) = -50.000 (nierentowna)
B: (5000x690) - (5000x660) = 150.000
Ostateczny wynik: -50.000 + 150.000 = 100.000Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Rachunkowość

190 IP banned